Manifest

Micha Nederland is de Nederlandse tak van het wereldwijde Micah Global-netwerk. In Nederland bestaat Micha Nederland sinds 2006. In de eerste jaren heette onze organisatie de Micha Campagne. Na enkele jaren besloot Marnix Niemeijer, de toenmalige directeur van Tearfund, om Micha Nederland op te richten als een zelfstandige stichting. Sindsdien worden we gedragen door een partnernetwerk van christelijke organisaties. Hieronder lees je ons ontstaansverhaal en vind je ons manifest.

manifest

Micha Manifest

Nog altijd gaapt er in onze wereld een kloof tussen arm en rijk. Nog altijd kennen rijke landen een levensstijl die mensen en aarde uitbuit. Nog altijd zijn miljoenen mensen ondervoed.

Deze letterlijk ten hemel schreiende taferelen dringen in onze huidige gemondialiseerde wereld tot in onze huiskamers door. We kunnen er niet meer omheen. Tot dat inzicht zijn ook de Verenigde Naties gekomen. Daarom hebben alle VN-lidstaten afspraken gemaakt om hierin een fundamentele ommekeer te brengen. Tot 2015 waren dit de Millenniumdoelen, op dit moment de Sustainable Development Goals (SDGs).

Veel christenen herkennen in deze doelen Gods verlangen naar recht en gerechtigheid. De Bijbel spoort mensen telkens aan om aan dat verlangen handen en voeten te geven. Zo noemt de profeet Micha (hoofdstuk 6, vers 8) in één adem trouw zijn, recht doen én ons leven op God richten. Deze drie elementen horen onverbrekelijk bij elkaar. Zo heeft onze Heer, Jezus Christus, ons ook voorgeleefd.

Christenen uit allerlei landen willen Micha’s woorden opnieuw ter harte nemen. Het is een actuele wake up call in een wereld vol onrecht en ontrouw. Deze oproep heeft ons in Nederland geïnspireerd tot de Micha Campagne, waaruit later Micha Nederland is voortgekomen. Wij beogen een nieuwe houding tegenover armoede en onrecht, dichtbij en ver weg. Dit initiatief wordt inmiddels door veel kerken en christelijke organisaties herkend en gedragen.

In het afgelopen jaar hebben wij de radicaliteit van de bijbelse boodschap herontdekt. Christelijke spiritualiteit, leven als volgeling van Jezus, geïnspireerd zijn door de Geest van God, blijkt onlosmakelijk verbonden met een sterke betrokkenheid op Gods wereld en de mensen om ons heen.

De Bijbel vertelt ons voortdurend over Gods liefdevolle bedoeling met mensen. Met name Micha dwingt ons met een bewogen hart naar onze naaste te kijken. Daar hebben we helaas niet altijd aan voldaan. Daarom erkennen en belijden wij voor God en voor elkaar dat wij ernstig tekort zijn geschoten in een dienstbare levenshouding:

  • Wij zijn nalatig geweest in liefde en trouw voor juist díe medemensen, die onze inzet het hardst nodig hebben: armen veraf én dichtbij, eenzamen, achtergestelden, …
  • Wij hebben sociale gerechtigheid en de strijd tegen armoede uit het hart van het persoonlijk én het kerkelijk onderwijs en leven gehaald.
  • Wij hebben ons eigen welzijn en onze eigen welvaart boven alles gesteld en daarmee op kosten van anderen en van Gods schepping geleefd.
  • Wij hebben door deze houding en dit handelen een vertekend beeld gegeven van de Heer van de kerk en zo de groei van zijn Koninkrijk tegengewerkt.

In een hernieuwd besef van onze verantwoordelijkheid tegenover God en medemens, willen wij als volgelingen van Jezus Christus gehoor geven aan de oproep van Micha. Deze krijgt een centrale plaats in ons denken en handelen:

  • Wij willen actief opkomen voor hen die in deze wereld onrechtvaardig behandeld worden.
  • Wij willen oefenen in een levenshouding van verwondering over, en respect en zorg voor de schepping.
  • Wij willen niet langer gebruikmaken van goederen die ten koste van het welzijn van anderen zijn geproduceerd.
  • Wij willen van harte en gul de ons geschonken rijkdom delen met hen die in armoede leven, ook als wij daardoor zelf misschien soberder moeten gaan leven.
  • Wij willen ook in onze eigen omgeving verbindingen zoeken met mensen die buiten ons huidige sociale netwerk vallen, om zo dreigende sociale tegenstellingen te doorbreken.

Het is ons verlangen dat christenen Gods liefde aan mensen in woord en daad betonen. God is immers een God van recht en van herstel van geschonden relaties.

Hoe is Micha Nederland ontstaan?

Het begin van ons nieuwe millennium moest een nieuw begin worden met nieuwe hoop. De Verenigde Naties sprak zich uit voor een vreedzamere, welvarendere en rechtvaardigere wereld: ‘We zullen geen moeite sparen om onze medemensen, mannen, vrouwen en kinderen te bevrijden van de abjecte en mensonterende omstandigheden van extreme armoede, waaraan meer dan een miljard van hen momenteel zijn onderworpen’. En dus voltrok zich in het jaar 2000 een klein wonder: 189 landen sloten de zogeheten Millenniumdoelen, waarmee ze extreme armoede wilden halveren.

De World Evangelical Alliance en het Micah Network zagen dit unieke moment in de geschiedenis, en besloot daarbij betrokken te raken. Daarom werd in 2003 de Micah Challenge geboren, tijdens een internationale conferentie in Mexico. De initiatiefnemers wilden ‘als volgelingen van Jezus samen te werken aan de holistische transformatie van gemeenschappen’. Ze vonden dat christenen hun overheden moesten aanspreken op de beloftes van de Millenniumdoelen. Het was immers een taak van de kerk om armoede tegen te gaan. Op 15 oktober 2004 presenteerden de beide organisaties het plan bij de Verenigde Naties, samen met vertegenwoordigers uit Afrika en Latijns-America en met een gospelkoor uit Manhattan.

Theologen uit het Mondiale Zuiden benoemden tijdens deze conferentie een pijnpunt. Zij stelden dat het noodzakelijk was om in westerse landen een gesprek te voeren over de impact van de westerse levensstijl op de wereld. Als daar niets veranderd, kunnen we de Millenniumdoelen niet halen, zeiden zij. De Micha Challenge wilde dus ook christenen in westerse landen met de Millenniumdoelen confronteren en hen erbij betrekken.

2006-2007: de Micha Campagne

Marnix Niemeijer, destijds directeur van Tearfund, was bij deze conferentie aanwezig. Hij besloot om in Nederland een campagnejaar uit te roepen. De ‘Micha Campagne’ duurde van 2006 tot precies 07-07-2007, halverwege de periode dat de Millenniumdoelen zouden moeten worden gerealiseerd. Een scala aan kerken en organisaties deed mee aan het campagnejaar. Zo werd de eerste Micha Zondag een feit.

In 2008 werd de Micha Cursus gelanceerd. Dat gebeurde door in Zwolle het Micha Manifest aan een kerkdeur te spijkeren. Het haalde het landelijke nieuws. In het manifest was onder andere te lezen: ‘Christelijke spiritualiteit, leven als volgeling van Jezus, geïnspireerd zijn door de Geest van God, blijkt onlosmakelijk verbonden met een sterke betrokkenheid op Gods wereld en de mensen om ons heen.’ Zo werd de hele breedte van de kerk in Nederland opgeroepen tot bezinning op onze levensstijl. Kerkleden én kerkleiders.

2010-heden: Micha Nederland

In 2010 werd Micha Nederland opgericht, als doorstart van de Micha Campagne. Vanaf dat moment is Micha Nederland een officiële stichting. Het manifest dat Micha opstelde, benoemt de Millenniumdoelen nog wel, maar de stichting gaat niet meer hoofdzakelijk over wat de regering beloofd heeft. In plaats daarvan focust de organisatie zich op christenen in hun eigen leven kunnen doen. De Micha Zondag, die overigens ook wereldwijd georganiseerd wordt, is inmiddels een jaarlijks moment waarbij meer dan duizend kerken in Nederland stilstaan bij onrecht en armoede.

Uitgelicht