Christelijke politici, ga voor rechtvaardig klimaatbeleid

Op 31 oktober 2022 overleggen Nederlandse politici over de Nederlandse standpunten rondom de VN-klimaatdoelen. Daarom verstuurden A Rocha, Christian Climate Action en Micha Nederland op Wereldarmoededag (17 oktober 2022) de onderstaande brief aan christelijke politici, waarin we hen oproepen tot rechtvaardig klimaatbeleid.

De brief is geschreven door A Rocha, Christian Climate Action en Micha Nederland. De oproep tot rechtvaardig klimaatbeleid werd ondertekend door 25 christelijke organisaties en 278 christelijke leiders. Samen hebben we laten zien hoe groot het draagvlak is voor een ambitieus klimaatbeleid onder christenen. We hebben een duidelijk signaal afgegeven van de noodzaak en de urgentie om uiterlijk in 2030 klimaatneutraal te zijn. Een rechtvaardig klimaatbeleid doet recht aan onze opdracht om zorg te dragen voor de schepping.

Brief voor rechtvaardig klimaatbeleid

Wij, ondertekenaars van diverse christelijke organisaties, kerkgenootschappen, maken ons ernstig zorgen over het klimaatbeleid van het huidige kabinet. ‘Netto nul in 2050’ betekent het einde voor veel van het leven op aarde. Wij verzoeken u dringend om de laatste afslag naar een leefbare aarde niet te missen. Als bewindspersoon / volksvertegenwoordiger heeft u een belangrijke positie om invloed uit te oefenen op beleid en hier keuzes in te maken. We roepen u op om, als politicus met een christelijke levensovertuiging, u in te zetten voor klimaatbeleid dat daadwerkelijk de schepping en daarmee onze naasten beschermt tegen de gevolgen van verwoestende klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

Net als u voelen wij ons verbonden met het christelijk geloof, waarin God ons, mensen, heeft gevraagd om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis. Het doet dan ook pijn om te zien dat het steeds duidelijker wordt dat we als mens falen in deze opdracht. Wij dromen van schone lucht, schoon water, een veerkrachtige bodem, van florerende flora en fauna. Wij verlangen naar klimaatrechtvaardigheid, waardoor we een leefbare wereld achterlaten voor onze kinderen en toekomstige generaties. We hopen op een land waarin iedereen de energierekening kan betalen. We hunkeren ernaar om in een land te leven dat niet langer de schepping misbruikt voor eigen gewin, maar waar de schepping wordt beschermd.

Waar de gevolgen van de klimaatcrisis in Nederland nu al af en toe zichtbaar en voelbaar zijn, zijn de gevolgen voor velen in het mondiale zuiden in de dagelijkse realiteit ontwrichtend. Dit is het gevolg van de uitstoot van landen in het mondiale westen. De goedkoopste en makkelijkste keuzes zijn op dit moment het minst duurzaam, terwijl duurzaam leven voor iedereen haalbaar en betaalbaar zou moeten zijn. Deze keuzes hebben tot gevolg dat elders op de wereld hongersnoden, natuurrampen en oorlogen (dagelijkse) realiteit zijn geworden. Dit is niet zoals God de zorg voor zijn schepping in onze handen heeft gelegd.

De klimaatcrisis is een mondiaal probleem en ieder land moet aan de oplossing een eerlijke bijdrage leveren. Uit onderzoek van het NewClimate institute is gebleken dat Nederland uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zou moeten zijn als we op een eerlijke manier willen voldoen aan onze beloften in het Parijs Akkoord. Pas in 2050 klimaatneutraal nastreven is oneerlijk ten opzichte van armere regio’s en verkleint de kans dat het Parijs Akkoord gehaald gaat worden. Indirect verwoest het Nederlandse beleid zo de levens van miljoenen mensen en brengt onherstelbare schade toe aan ecosystemen. Wij vragen u om er alles aan te doen om onder de 1,5 graad opwarming te blijven en u in te zetten voor een klimaatneutraal Nederland in 2030. Dit vraagt om een toewijding aan de schepping en daarmee een rigoureuze ommekeer in het beleid. Uit onderzoek van Urgenda blijkt dat het heel goed mogelijk is om tot deze ommekeer te komen, waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten van de transitie dragen.

Op dit moment gaat er nog altijd 17,5 miljard euro per jaar aan belastingvoordelen naar grootverbruikers en producenten van fossiele industrie , terwijl er per jaar maar 5 miljard euro subsidie beschikbaar is voor hernieuwbare energie. Voor elke emmer water gooit Nederland vier emmers olie op het vuur van de klimaatcrisis: per saldo is er geen effectief klimaatbeleid. Daarnaast steunt Nederland nog altijd nieuwe fossiele projecten in binnen- en buitenland. Dit terwijl het Internationaal Energie Agentschap klip en klaar heeft gezegd dat er geen nieuwe olie- en gasvelden ontwikkeld mogen worden als we kans willen behouden om de opwarming onder de 1,5 graad te beperken.

Wij verzoeken u om te doen wat in uw vermogen ligt om Nederland zo snel mogelijk te laten stoppen met elke vorm van fossiele subsidie en belastingvoordelen. Ook verzoeken we u om geen toestemming te geven voor de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasprojecten op Nederlands grondgebied, binnen het Koninkrijk en in partnerlanden zoals Mozambique. We verzoeken u ook ervoor zorg te dragen dat Nederland zich houdt aan de belofte op de COP26 om helemaal geen internationale olie- en gasprojecten meer te financieren. In plaats daarvan dienen deze middelen te worden aangewend om ontwikkelingslanden te compenseren voor ontstane schade en verlies (Loss & Damage) en voor klimaatadaptatie aanvullend aan Official Development Assistance.

Om verdere schade aan de schepping te voorkomen, is het nodig dat wij als samenleving stoppen met het misbruiken van Gods schepping en haar juist tot Zijn eer bewerken en laten floreren. Dit betekent dat we niet meer economische groei centraal zetten, maar het welzijn van de bewoners van de aarde (mens, dier én natuur). Dat we klimaatontwrichting tot een minimum beperken, investeren in klimaatadaptatie en te allen tijde oog hebben voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. Hierdoor geven we een leefbare aarde door aan toekomstige generaties. Zo kunnen we, in deze gebroken wereld, glimpen laten zien van hoe God de wereld bedoeld heeft toen Hij deze schiep en hoe het ook weer zal zijn als Hij terugkomt.

We bidden, graag samen met u, dat God u, en ons als samenleving mag zegenen met wijsheid en liefde voor al wat leeft en met het ongemak, de woede, de tranen en soms zelfs dwaasheid die nodig zijn om deze belangrijke besluiten te nemen.

Wij wensen u veel zegen en wijsheid toe in uw belangrijke taak.

Met verwachtingsvolle groet namens de ondertekenaars,

Rozemarijn van ‘t Einde, Harmen Niemeijer en Annemarthe Westerbeek

Ondertekenaars:

Organisaties vóór rechtvaardig klimaatbeleid

1. A Rocha, Annemarthe Westerbeek

2. Catholic Worker Amsterdam, Margriet Bos

3. Christian Climate Action, Kirsten Alblas

4. Climate Stewards, Veraniek Veldstra

5. Compassion Nederland, Wietse Kooistra

6. Cordaid, Paul van den Berg

7. Encour, Indra Ramdin

8. Foundation Academy of Amsterdam, Samuel Lee

9. God in de supermarkt, Alfred Slomp

10. GroeneKerken, Carla Dik-Faber

11.  Heerlijk Minimaliseren, Gera van den Berg,

12. Laudato Si’ Alliantie Nederland, Daan Savert

13. Micha Nederland, Harmen Niemeijer

14. MissieNederland, Jan Wolsheimer

15. Netwerk Katholieke Vrouwen

16. Netwerkgroep Schepping en Duurzaamheid van RvK, Marijke van Duin

17. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, Jens Mostert

18. Raad van Kerken, Christien Crouwel

19. Samen Kerk In Nederland, Madelon Grant

20. Stek, voor stad en kerk, Den Haag, Derk Stegeman

21. Stichting Eemlandhoeve Netwerk, David Heek

22. Tearfund, Matt Gregora

23. Vegan Church, Anja Hermanus-Schröder

24. Verre Naasten, Klaas Harink

25. World Vision, Marco van der Graaf

Christelijke leiders vóór rechtvaardig klimaatbeleid

1. Jan Martijn Abrahamse, docent theologie Christelijke Hogeschool Ede

2. ds. Bram Alblas, jonge-mensen-dominee in Houten

3. ds. Sijbrand Alblas, predikant-pionier op Ameland

4. Nikki Apeldoorn, sociaal werkster Amsterdam en bewoner Jeannette Noëlhuis
ds. Kees van Atten, emeritus predikant

5. ds. Jolande van Baardewijk, predikant van de protestantse gemeente Duiven

6. Mari Baauw, architect werkzaam bij Royal HaskoningDHV, founder atelier Jes.35

7. ds. Sifra Baayen-Op ‘t Land, predikant Rijswijk ZH

8. ds Albert Balk, predikant NGK Amersfoort-Noord

9. ds. Rolie (CJ) Barth, emeritus predikant NGK

10. Jonatan Bartling, pionier Zinnig Noord, PKA

11. Arjo Barth, founder huis van gebed Haarlem

12. Rob Barzilay, lid kernteam ontmoetingscentrum De Klinker, Wezep

13. ds. Marrit Bassa, predikant Ontmoetingskerk Heerde, PKN

14. ds. Dirk Jan Brans, Protestantse Gemeente Velp

15. ds. Kees Benard, predikant hervormde kapel Wierden

16. Eric van den Berg, communicatieadviseur voor kerken, verenigingen en stichtingen

17. Pieter van den Berg, GKv-predikant in Leusden

18. Reinier van den Berg, klimaatdeskundige

19. ds. Johan van den Berg, predikant Protestantse Gemeente Appingedam

20. ds. Gerlinde van den Berg-de Haan, predikant Protestantse Gemeente Appingedam

21. Drs. Bindert Hovinga, emeritus predikant van de Protestantse Gemeente te Terneuzen

22. ds Judith van den Berg-Meelis, diaconaal predikant De Bakkerij Leiden

23. Willemien van Berkum, predikant pionier Hart voor Velserbroek en Hart voor IJmuiden

24. Ingeborg van den Beukel, A Rocha Utrecht

25. ds. Kees Bochanen, emeritus predikant PKN

26. Evert van Bodegom, medewerker Kerk in Actie

27. Ilja Boeije, Marcom specialist Compassion Nederland

28. Theanne Boer, vz. Martine Vonkstichting en A Rocha Zeeland

29. dr. Jan J. Boersema, Hoogleraar Grondslagen van de Milieuwetenschappen

30. Adri Bloemendal, predikant Hervormde gemeente Zwartsluis

31. Ramon de Bonte, voorganger Ontmoetingskerk Gorinchem

32. ds. Jacomette de Blois geestelijk verzorger Utrecht Bussum

33. ds. Fred Blokhuis, predikant NGK Nieuwegein

34. Joost van den Bogert, pastor bij Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad Haarlem

35. Wilco van Bokhorst, Werkgroep Groene Kerk PKA

36. ds. Arie Jan van der Bom, predikant PG Schagen & PG Callantsoog

37. ds. Martin Boon, predikant De Hoeksteen, Austerlitz

38. Erik Borgman, lekendominicaan en hoogleraar theologie

39. ds. Leon de Borst, predikant Hervormde Gemeente Zierikzee

40. ds. Roel Bosch, predikant NoorderLichtgemeente Zeist

41. ds. Jan Bos, predikant in Rolde

42. Dirk de Bree, predikant Nieuwe Kerk Utrecht

43. ds. Peter Breure, predikant Ontmoetingskerk Rhene

44. Gijsbert van den Brink, hoogleraar theologie

45. ds. Jan Broer, predikant PKN

46. Jurjen de Bruijne, pionier en voorganger Hebron Amsterdam

47. Hans Burger, UHD Theologische Universiteit Kampen|Utrecht

48. ds. Janneke Burger-Niemeijer, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Enschede

49. Joop Butti, Rooms Katholieke pastor en geestelijk verzorger

50. Ido Buwalda, voorganger bij Mozaiek

51. dr. Coen Constandse, predikant Protestantse Gemeente Houten

52. ds. Jaap Cramer, predikant Verbindingskerk NGK en GKV Heerde/Epe

53. ds. Carola Dahmen, predikant PKN Boornbergum-Kortehemmen & promovenda ecofeministische theologie PThU

54. majoor Marijke van Dalen, gepensioneerd officier Leger des heils en lid Michazondag
Werkgroep

55. Aarnoud van der Deijl, predikant oecumenische kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp

56. Jaap Dekker, hoogleraar Theologische Universiteit Kampen|Utrecht

57. dr. Marco Derks, assisterend pastor oud-katholieke parochie Gouda

58. drs. Frank G.C. Dijkstra, gemeentebegeleider

59. Mirjam Dirkx, geestelijk verzorger en initiatiefnemer Voedselbos Waspik

60. dr. Robert Doornenbal, predikant NGK De Lichtboog, Houten

61. ds. Jos Douma, predikant Plantagekerk Zwolle

62. ds. Willemijn van Dijk – Heij, predikant Protestantse Gemeente Haarlem – Centrum

63. Geert van Dijk, predikant samenwerkingsgemeente Het Anker NGK-GKv Sliedrecht

64. Jasper Dijkman, proponent Protestantse Kerk in Nederland

65. ds. Nynke Dijkstra, predikant en adviseur lokaal kerk-zijn, dienstenorganisatie Protestantse
Kerk

66. drs. Rozemarijn van ‘t Einde, scheppingsactivist en geestelijk verzorger bij Leger des Heils

67. ds. Wielie Elhorst, LHBTI-predikant en hulppredikant Oranjekerk Protestantse Kerk
Amsterdam

68. ds. Nick Everts – doopsgezind regiopredikant Groningen, Drenthe en Oost-Friesland

69. Antonie Fountain, witteboordenactivist

70. Lucas Foekema, pastoraal werker verbonden aan de St.Antonius van Padua parochie

71. ds. Jan Fischer, PG Etten & Terborg

72. ds. Jacqueline Geertse, predikant De Verbinding Schoondijke – Breskens – Groede –
Waterlandkerkje

73. ds. Freddy Gerkema, em. predikant NGK Amersfoort-Noord

74. ds. Rineke van Ginkel, predikant Protestantse Gemeente Vreeland

75. ds. Pieter Goedendorp, predikant Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum

76. Lars Grijsen, voorganger Stadshartkerk Amstelveen

77. ds. Tom de Haan, stadsdominee Haarlem

78. ds. Coby de Haan , predikant Protestante Gemeente Veenendaal- Petrakerk

79. ds. Lucias de Haan, predikant Hervormde Gemeente Genderen

80. ds. Jeroen Hagendijk, predikant Hervormde Gemeente Willige Langerak

81. ds. Harry Harmsen (emeritus predikant PKN)

82. ds. Dingena Hasper, predikant Protestantse Gemeentes Oude- en Nieuwhorne, Katlijk en
Mildam.

83. ds. Ruben den Hertog, gemeentepredikant Protestantse gemeente Vorden

84. David Heek, theoloog, spreker, lifecoach & leraar in de verbinding van gods- en zelfkennis

85. dr. Arco den Heijer, universitair docent Theologische Universiteit Kampen|Utrecht

86. Marjolein Hekman, voorganger bij De Binnenwaai en medewerker Samen Kerk in Nederland

87. drs Pieter Hendrikse, oud-bestuurder Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), Eindhoven

88. dr. Ad van der Helm, pastoor H.Nicolaasparochie, vz Haagse Gemeenschap van Kerken

89. Denis Hendrickx o. praem. Abt van abdij van Berne

90. Martine van der Herberg, pionierend predikant in Het Baken, Woerden

91. drs. ds. Sandra Hermanus-Schröder MA, theoloog en predikant, Zoetermeer

92. Jorn den Hertog, Studentenpastor Utrecht

93. dr. Theo Hettema, theoloog

94. ds. Jantine Heuvelink, predikant Protestantse Gemeente Bunnik

95. ds. Harmke Heuver, predikant Lux Mundi, Lexmond en Hei- en Boeicop

96. Nienke Hofsink, buurtdominee Oosterparkkerk Amsterdam en medewerker bij Genoeg om te Leven
97. Klaas Holwerda, predikant en pastoraal supervisor, Amsterdam
98. drs. Cor Hoogerwerf, Bijbelspecialist Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

99. Cis de Hoop, straatpastor Amersfoort

100. Chiel van den Hout, A Rocha Ede

101. ds. Jos van den Hout, predikant Geertruidenberg

102. Wolter Huttinga

103. ds. Mark de Jager, predikant Brug-Es Kerk Dwingeloo

104. ds. Marja de Jager, PKN Delfzijl

105. ds. Sam Janse, em. pred., Ameide

106. ds. Irma Jansen-Kleinjan, predikant Oosterkerk Zeist

107. ds. Inge de Jong- Baerends, predikant Ontmoetingskerk Rhenen

108. Jaap-Harm de Jong, spreker, docent Baptisten Seminarium

109. ds. Folkert de Jong, Predikant Aalten

110. Kees de Jong, predikant CGK Huizen

111. ds. Marinus de Jong, predikant Oosterparkkerk Amsterdam

112. Ds Martin de Jong, Predikant, PG Doorwerth Heveadorp

113. ds. Theo Pieter de Jong, dorpskerk Schaarsbergen

114. Rijn de Jonge, emeritus-predikant CGK/NGK/GKV

115. ir. Matthijs Jonker, voorzitter van leiderschapsteam Rafaël Den Bosch

116. ds. Mattijs Jonker, predikant Arnhem-Zuid

117. ds. Steven Kafoe, predikant PKN Zwijndrecht

118. Pieter van der Kamp, elektrotechnisch ingenieur te Delft

119. Barend Kamphuis, emeritus hoogleraar Theologische Universiteit Kampen | Utrecht

120. Gemma van Kesteren, geestelijk verzorger in de ouderenzorg, Amersfoort

121. Miranda Klaver, hoogleraar antropologie en religie

122. Auxiliair Kapitein Henri Kloppenburg | Leger des Heils, Geloven in de Buurt Korps Arnhem

123. ds. Karel Koekkoek, predikant PKN Katwijk

124. ds. Henriette Koelé, emerituspredikant PKN

125. ds. Gert de Kok, predikant te Hulshorst

126. Joep Beneken Kolmer, namens de oud-katholieke parochie HH. Anna en Maria

127. prof. dr. C van der Kooi, emeritus hoogleraar VU, distinguished Erasmus Universiteit
Rotterdam

128. ds. Margriet van der Kooi, hart- en zielzorg Daan Theeuwes Centrum in Woerden

129. Piet Kooiman, emeritus predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam

130. Taco Koster, missionair predikant Amsterdam/Zunderdorp

131. ds. Charlotte Kremer, predikant Protestantse Gemeente in Waterland

132. Ds. Barry Kriekaard, Protestantse wijkgemeente Vierhoven, Delft

133. Martha Kroes, kerkelijk werker jonge generaties Protestantse Gemeente Sexbierum-
Pietersbierum

134. Miriam Kronenberg, oprichter Sustain CreatiK, Ede

135. ds. Jacob Kruidhof, emerituspredikant GKV

136. Peter Kruijt, voorganger Baptistengemeente Amersfoort

137. Laetitia van der Lans, theoloog, De Zalige Zalm, Netwerk Katholieke Vrouwen

138. ds. Kees Lavooij, predikant Hervormde Gemeente Vaassen

139. dr. Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands 2020

140. ds. Jolien Leeffers, predikant Gemeente Maas en Beekdal

141. dr. Bert de Leede, emeritus predikant PKN te Amersfoort

142. dr. Almatine Leene, predikant Open Poort Hattem en docent Viaa Hogeschool Zwolle.

143. ds. Martijn van Leerdam, predikant te Amsterdam

144. ds. Coen Legemaate, voorganger International Christian Fellowship Rotterdam

145. Marjon Letter, theoloog en LHBTQIA counselor en coach.

146. Diederiek van Loo, Stadsdominee Amersfoort

147. dr. Pieter Lugtigheid te Delft

148. Boaz van Luijk, Theoloog & Klimaatburgemeester Dordrecht

149. Ds. Leneke Marchand, Protestantse Gemeente Voorburg

150. Dr. Franck Meijboom, universitair hoofddocent ethiek

151. Embert Messelink, oud-directeur A Rocha, kerkelijk werker Westerkerk Amersfoort

152. Thea Metske, diaconaal maatschappelijk werker, Rotterdam

153. Ds.Ben van der Meulen, Delft

154. Folkert van der Molen, Duurzaam ondernemer

155. Trees van Montfoort, auteur Groene theologie

156. Drs. P.J.A.M. Moorrees, novice @Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-Enschot

157. IJmert Muilwijk, oprichter Groenpand

158. dr Anne-Claire Mulder, Universitair Docent Protestantse Theologische Universiteit

159. dr. Remco van Mulligen, journalist, auteur en historicus

160. ds. Rianne van der Nagel-Meter, predikant Kruiskerk Nijkerk

161. Pieter van Nes, medewerker Van Goghkerkje Zundert

162. Mimi Ng, lid leiderschapsteam Rafaël Den Bosch

163. Marnix Niemeijer, oud algemeen directeur Tearfund

164. Wouter Nieuwenhuizen, voorganger Blossom030

165. ds. Robert Jan Nijland-Beltman, voorganger Baptistengemeente Silo Utrecht

166. ds. Betsy Nobel, predikant PG IJhorst en De Wijk

167. Helene van Noord, predikant Protestantse Gemeente Assen

168. ds. Arjan Noordhoek, voorganger emeritus Baptistengemeente Silo, Utrecht

169. Bart Noort, predikant Franse Kerk in Voorburg

170. ds Jasja Nottelman, studentenpredikant Groningen

171. zr. Mariella Oberndorff, algemeen overste zusters Augustinessen van st. Monica

172. drs N.B (Burret) Olde, predikant in algemene dienst bij de Protestantse Kerk

173. Rebecca Onderstal, voorzitter Oecumenische Vrouwensynode, predikant pg Houten

174. ir. Mathijs Oosterhuis, senior consultant watertechnologie, kernteamlid A Rocha Deventer

175. dr. Martin Op ‘t Land, Enterprise Architect en professor Enterprise Engineering

176. ds Riekje van Osnabrugge, emeritus studentenpredikant Amsterdam

177. Stefan Paas, hoogleraar theologie

178. Marjolein Paauw – de Wit, Pinkstergemeente Morgenstond Gouda

179. Lambert Pasterkamp, onderzoeker Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie

180. Fokke Pathuis, kerkelijk werker, Zwolle

181. dr. J.-J van Peperstraten, RK pastoor in Alkmaar

182. drs. Carine Philipse, em. ziekenhuispredikant

183. ds. Evelien Plaisier, predikant PG Uitgeest-Akersloot

184. Franck Ploum, Voorganger Ekklesia Breda en Vrijzinnige Gemeente Zierikzee

185. ds. Alfred Post, Predikant Hervormde gemeente Elim ‘t Harde

186. ds. Maarten Post, emeritus Predikant Prot. Kerk Ned.

187. Roel Prins, predikant Gereformeerde Kerk Leek

188. Margriet Quarles van Ufford, oud-beleidssecretaris protestantse gemeente Den Haag

189. ds. Heleen Ransijn, predikant Protestantse Kerk William Tyndale-Silo

190. David Renkema, oud-directeur Oikos

191. ds. Rianne de Reus, predikant Protestantse Gemeente Warmond

192. ds. Harrie de Reus, predikant Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

193. Johannes van Riessen, oud-katholiek priester en pastoor te Krommenie

194. ir. M. Roelofsen, voorganger van de Nieuw-Apostolische Kerk te Haarlem

195. ds. Douwe de Roest, predikant Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk

196. ds. Thea de Ruijter, predikant Protestantse Gemeente Dronten

197. Richard Saly, predikant Jeruzalemkerk Amsterdam

198. prof.dr. Marcel Sarot, hoogleraar theologie en permanent diaken aartsbisdom Utrecht

199. Norbert Schallenberg, emeritus priester van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch

200. drs. Joke Scheepstra, oud-univ. docent Theol. Universiteit

201. ds. Ruben Schep, predikant protestantse wijkgemeente de Oosterkerk te Capelle aan den
IJssel

202. Arnoud Scherff, Ambulant Hulpverlener, Leger des Heils

203. drs. J.S. Schippers, emeritus CAMA predikant

204. ds. Joost Schelling, predikant PKN Woerden

205. Robert Scholma, oud-voorzitter Tearfund, oud-manager Klimaatplan en Climatestewards

206. Elske Scholte, Interreligieus klimaatdrammer

207. Drs. Gert Scholten, geestelijk verzorger NWZ Den Helder

208. Peter Siebe, spreker van de Groene Kerken

209. ds René Silvis

210. ds. Gerda Silvis-Andringa, justitiepredikant PI Roermond en PI Sittard

211. ds. Wouter Smit, docent levensbeschouwing en (gast)predikant

212. ds. Leendert Smit, geestelijk verzorger bij Zonnehuis groep Vlaardingen

213. ds. Regien Smit, voorganger Baptistengemeente Silo Utrecht

214. ds. Martin Snaterse, predikant in Amersfoort

215. Marga Snoeij, pastor zorginstellingen

216. Berthe van Soest, trekker pioniersgeestnetwerk

217. dr. Janneke Stegeman, publiek theoloog

218. ds. Robert Stigter, predikant Delfgauw

219. ds. Carmen Stoetzer-Melissant, gemeentepredikant

220. ds. Eveline Struijk- Boers, predikant PG Eibergen- Rekken

221. ds. Jochem Stuiver, predikant Protestantse Gemeente Kerk op Zuilen

222. ds. Jeroen Sytsma, Koningskerk Zwolle, spreker voor A Rocha

223. Harmen Talstra, civiel ingenieur in Delft

224. ds. Bernard Terlouw, PG De Westereen

225. ir. Marjolein Tiemens-Hulscher, Groen Geloven

226. ir. Reint den Toonder, deel van leiderschapsteam Rafaël Den Bosch

227. Pieter van der Toorn, voorganger bij Hemelsbreed en pastor bij daklozenopvang, Arnhem

228. ds. Niels den Toom, universitair docent geestelijke verzorging Tilburg University &
geestelijk verzorger

229. ds. Erna Treurniet, emeritus buurtpastor te Overvecht

230. Eva van Urk-Coster, promovenda in theologie & ecologie VU Amsterdam

231. Rinus Vader, leading professional energietransitie werkzaam bij Royal HaskoningDHV

232. Herman van Veelen, mede-oprichter Dorothy-gemeenschap Amstelveen

233. Pieter ter Veen, gemeentepredikant in Beetsterzwaag

234. Lucas van der Veen, predikant Kruiskerk Waddinxveen

235. drs Aart C. Veldhuizen, predikant pg Langweer, geestelijk verzorger en pastoraal supervisor

236. ds. Ina Veldhuizen,Predikant Protestantse Gemeente Doetinchem

237. ds. Elly Veldman-Potters, ouderenpastor te Assen

238. ds. Rian Veldman, predikant PG Oegstgeest

239. Alain Verheij, theoloog en schrijver

240. ds. André Vlieger, predikant Zundert en Oosterhout

241. Christien Visch, Klimaat en Geloofgroep van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam

242. ds. Cornelis Visser, predikant Protestantse gemeente Westzaan

243. ds. Sjaak Visser, predikant protestantse gemeente Zaandam

244. ds. Jan Visser, predikant protestantse gemeente Emmen-Zuid

245. Ds. Johan Visser, predikant Noorderkerk Amsterdam

246. Marijn Vlasblom, voorganger in Ede en docent bij Baptisten Seminarium

247. Geke van Vliet, PhD-kandidaat theologie en klimaatverandering Universiteit van Pretoria

248. drs. Rikko Voorberg, theoloog in het wild, oprichter PopUpkerken

249. drs. Dick Vos, Protestantse Kerk Assen

250. Eelkje de Vries, Kerkelijk Werker Protestantse Gemeente Delfzijl

251. Henk de Vries, hoogleraar Rotterdam School of Management, Erasmus University

252. ds. Marjolijn de Waal, predikant Protestantse Gemeente Weesp&Driemond

253. Henk de Waard, UD Theologische Universiteit Apeldoorn

254. Merel Wagemaker – Heemskerk, project & procesmanager, voormalig directeur Flevo Festival

255. mgr. Bernd Wallet, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht
256. ds. Hans van Walsum, predikant Protestantse Gemeente te Poortugaal

257. ds. Peter Wattel, emerituspredikant PKN

258. ds. Antoinette van der Wel, PKN De Open Hof in Hendrik-Ido-Ambacht
259. ds. Lieke Weima, predikant Protestantse Gemeente Scharnegoutum-Loënga
260. Bettelies Westerbeek, kerkpionier en voorganger Geloven in Moerwijk

261. Coen Wessel, predikant te Hoofddorp

262. Beppie Wessels- Schuurman, predikant Havenkerk Schilderswijk den Haag

263. Margriet Westers, theoloog (PThU/TUK)

264. Ir. Rob van de Wetering, MA, aanstaand predikant De Open Hof Veenendaal (PGV)

265. ds. Axel Wicke, predikant en pionier, Noordwijk

266. Klaske Wijkstra, theoloog

267. Carol van Wieren, predikant PKN Alblasserdam.

268. ds. Florisca van Willegen-Kerkvliet, predikant Protestantse Gemeente Almere Haven

269. ds. Annemarie van Wijngaarden, em. predikant PKN, voorzitter Werkgroep Groene Kerk PKA

270. ds. Arjan Witzier, predikant CGK Apeldoorn-Centrum

271. dr. Andreas Wöhle, president Evangelisch-Lutherse synode in de Protestantse Kerk

272. ds. Toos Wolters, predikant Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil

273. ds. Hester Wouda, predikant Dorpskerk Zuidhorn

274. ds. Stijn van der Woude, predikant PG Warnsveld/Leesten

275. ds. Tineke Zijlstra, emeritus predikant PKN

276. ds. Gert Zomer, predikant/geestelijk verzorger, Vrouwenpolder

277. dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar theologie

278. ds. Ingrid de Zwart, emeritus predikant PKN

MichaZondag 2021 05 afbeelding bij nieuwsartikel JPG 1

Gerelateerd