Wat we kunnen leren van een sprinkhanenplaag in Joël 1

Alex Uwizeye Rwanda leespreek sprinkhanenplaag

Joël 1:10-12 gaat over een sprinkhanenplaag: ‘Het veld is verwoest, het akkerland treurt, want het koren is vernield, de wijn verdroogd, de olie verloren. Toon je verslagenheid, boeren, barst uit in gejammer, wijnbouwers, om de tarwe en om de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verdroogd, de vijgenboom verdord; granaatappel, dadelpalm en appelboom, ja alle bomen zijn verdord. Verdord is ook de vreugde bij de mensen.’ (NBV21)

Deze profetie van Joël is een alarmerende roep. We lezen over een verschrikkelijke situatie, veroorzaakt door sprinkhanen die elke plant ruïneren en die mensen hopeloos en vreugdeloos achterlaten. De invasie van sprinkhanen wordt opgevolgd door een grote hongersnood, waarbij waterstromen opdrogen, weiden in brand staan, vee uithongert en begroeiing verdwijnt. Wat een verwoesting!

Alex Uwizeye Rwanda leespreek sprinkhanenplaag

Deze leespreek is geschreven door Alex Uwizeye uit Rwanda. Hij is voorganger van de Apostolic Church for Revival en werkt parttime voor Red een Kind. Hij schreef deze leespreek voor in het kerkenpakket van de Micha Zondag 2023 over klimaatrechtvaardigheid.

Sprinkhanenplaag

Een sprinkhanenplaag wordt gezien als een natuurramp waarbij zwermen sprinkhanen rondtrekken op zoek naar voedsel. Zo’n plaag kan jaren duren en het kan ernstige hongersnoden tot gevolg hebben, omdat sprinkhanen in korte tijd hele akkers kaal kunnen vreten. Om je een gevoel te geven: een zwerm sprinkhanen verslindt elke dag een hoeveelheid voedsel waarvan 35.000 mensen van kunnen eten. Sprinkhanenplagen komen ook vandaag de dag nog steeds voor.

Van 2019 tot en met 2021 werden landen in en rondom de Hoorn van Afrika (o.a. Ethiopië, Kenia, Somalië en Uganda) geteisterd door de grootste sprinkhanenplaag in 25 jaar. Gigantische zwermen woestijnsprinkhanen verwoestten vele akkers in een gebied waar de boeren sowieso al last hadden van droogte en overstromingen.

Parallellen met vandaag

In de profetie van Joël wordt de sprinkhanenplaag vergeleken met een enorm leger dat Juda aanvalt en het hele leven van het volk verwoest. Het kost weinig moeite om de profetie van Joël te vergelijken met hoe het er vandaag de dag aan toegaat in de wereld, zeker met de recente beelden op ons netvlies van hoe het leger van Rusland een aanval deed op Oekraïne.

Mensen van over de hele wereld hebben hier de gevolgen van ondervonden op allerlei niveaus. Van de verliezen en de trauma’s van de Oekraïners zelf tot aan de stijgende voedselprijzen wereldwijd en de (media-)aandacht die wordt weggekaapt van andere humanitaire rampen.

Onze levensstijl

Maar ook als we kijken naar onze persoonlijke levensstijl kunnen we een verband zien met de eerder genoemde profetie. We leven namelijk in een tijd waarin medemensen, medeschepselen en zelfs hele ecosystemen lijden als gevolg van door de mens veroorzaakte uitbuiting en vervuiling.

We zouden kunnen zeggen dat de rampspoed die de wereld vandaag de dag treft niet het gevolg is van een sprinkhanenplaag, maar van de mens als plaag. Ik geloof dat de woorden van Joël ons kunnen helpen reflecteren op onze levensstijl als christenen binnen de wereldwijde kerk. Waar en hoe raakt onrecht aan onze eigen levens?

Zorg voor de schepping

God heeft het aan ons, mensen, toevertrouwd om voor de schepping te zorgen. Vanaf het begin van de schepping hebben we dit vertrouwen echter beschaamd. We zijn geschapen om goede werken te doen, zoals het in Efeziërs 2:10 staat: ‘Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.’

Helaas is de realiteit dat we niet rechtvaardig zijn geweest voor de wereld, zowel niet voor onze medemensen als voor de rest van de schepping. We hebben natuurlijke rijkdommen opgeofferd voor onze economieën, en dat heeft vele vormen van onrecht tot gevolg. Inmiddels is ons gedrag zelfs zo beschadigend dat een groot deel van de schepping bedreigd wordt in haar overlevingskansen.

Dit is geen nieuwe informatie. De profeet Micha zei het al in Micha 7:13: ‘De aarde zal worden verwoest om de daden van haar bewoners.’ Is de mensheid als een sprinkhanenplaag geworden? Dit is een belangrijke vraag om onszelf te stellen.

‘Is de mensheid als een sprinkhanenplaag geworden? Dit is een belangrijke vraag om onszelf te stellen.’

Levenshouding

Het is geen overbodige luxe om onze houding ten opzichte van allerlei vormen van onrecht te herzien. Klimaatverandering bijvoorbeeld, die het gevolg is van CO2-uitstoot, leidt tot een soortgelijk beeld als in de profetie van Joël: het verlies van mensenlevens, de sterfte van vee, de vernietiging van gewassen en hele leefgebieden…

Dit blijkt uit een overvloed aan wetenschappelijke bewijzen en bovendien kunnen we het inmiddels op vele plekken met onze blote ogen zien. Toch blijven we als wereldbevolking de natuur uitbuiten. De een schuldbewust en aarzelend, de ander zonder erover na te denken.

Plaatsen zonder hoop

Voor de wereldwijde kerk vind ik het beschamend als we hierin meegaan, onder andere omdat we geroepen zijn om naar de meest kwetsbare mensen om te kijken. Deze mensen zijn niet in staat zijn om de klappen van klimaatonrecht op te vangen.

In mijn land (Rwanda) zie ik hoe mensen te maken krijgen met honger (en dus vatbaarder zijn voor ziektes), met economische ongelijkheid (en dus minder toegang hebben tot gezondheidszorg en scholing) en uiteindelijk – net zoals in de profetie van Joël – vreugdeloos worden. Door de klimaatcrisis veranderen steeds meer plekken in plaatsen zonder hoop.

De rol van de kerk

Ik geloof sterk dat er voor de kerk een sleutelrol is weggelegd. We mogen toegewijd zijn door middel van onophoudelijk gebed. Ook mogen we elkaar en anderen tot inkeer brengen. Laten we bijvoorbeeld Psalm 24 lezen, die begint met het volgende vers: ‘Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.’

We leven in Gods wereld. Alleen daarom al zouden we ons moeten afkeren van onrecht. Ten slotte denk ik dat het de moeite waard is als kerken zich wat meer uitspreken. Kunnen we onze krachten bundelen om samen beleid te beïnvloeden voor meer klimaatrechtvaardigheid? Hoe kunnen we onze kinderen opvoeden op zo’n manier dat zij niet zullen wennen aan de uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen?

Leren gehoorzamen aan Gods Woord

Het is noodzakelijk dat we terugkeren van onze slechte wegen, en weer leren om gehoorzaam te zijn aan het Woord van God. Het is noodzakelijk dat we ons bekeren van onze zonden en onze levensstijl en levenshouding veranderen. En dit is hoe we dat kunnen doen:

 1. Vertel elkaar de waarheid: de schepping is niemands eigendom en wij hebben niet het recht om
  haar te vernietigen. Integendeel, het is ieders verantwoordelijkheid om haar te beschermen.
 2. Erken dat we tot berouw en bekering moeten komen, en help elkaar bij het veranderen van levenshouding en levensstijl. Lees samen bijvoorbeeld Johannes 3:19
 3. Wat je ook doet, wees milieubewust. Wie natuurlijke rijkdommen (bodems, bossen, rivieren) vernietigt, vernietigt zichzelf.
 4. De kerk zou een voorvechter moeten zijn van klimaatrechtvaardigheid. Laten we bijvoorbeeld druk
  uitoefenen op de regeringen die het Parijsakkoord hebben onderschreven. Laten we ook onze
  jeugd aanmoedigen, trainen en motiveren om zichzelf (als individu én als groep) uit te spreken
  over klimaatonrechtvaardigheid.
 5. Wees als kerken in rijke, westerse landen bereid om te investeren in het herstel van (de leefomgeving van) lokale gemeenschappen in het mondiale zuiden, zodat zij zich kunnen voorbereiden op
  en aanpassen aan het veranderende klimaat.

Gerelateerd