Micha Zondag 2019: hoop voor mens én dier

Liefde van God 

Dieren doen er toe in Gods ogen! Tal van Bijbel passages tonen de liefde van God voor alle levende wezens die Hij geschapen heeft. In Genesis 8 en 9 sluit God een verbond met de mensheid én met alle verschillende soorten dieren die de aarde rijk is: 

 

‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde – Genesis 9 vers 9 en 10, Nieuwe Bijbelvertaling. 

 

Nadrukkelijk worden de dieren betrokken bij de nieuwe start die de wereld maakt na de zondvloed. Herhaaldelijk worden de verschillende soorten dieren genoemd: vogels, vee en wilde dieren. Zij moeten de aardbol bevolken en God zal hen beschermen en voor hen zorgen. De hoopvolle belofte van God aan de mensen geldt ook de dieren: nooit weer zal Hij het leven op aarde verwoesten door een watervloed.  

 

God neemt mens én dier serieus 

Door de Bijbel heen zien we dat God zijn belofte aan mens én dier serieus neemt. De torah kent allerlei bepalingen die dieren beschermen, bijvoorbeeld de sabbatsrust (Ex. 20:10, 23:12)Dat dieren in groten getale werden geofferd, mag in onze tijd vragen oproepen maar is in Bijbels perspectief juist een teken van hun bijzondere waarde: het leven van een dier voor dat van een mens. Bovendien moest er met het bloed van het dier, als symbool van het leven, respectvol worden omgegaan (Lev. 17:10-16)In verschillende psalmen (zoals 104) worden meerdere dieren met name genoemd, omdat zij de grootheid van God weerspiegelen. Ninevé werd door God gespaard, onder andere vanwege al het vee (Jona 4:11). Christus begint zijn befaamde Bergrede met een verwijzing naar Gods zorg voor de vogels (Mat. 6:26). Daarmee laat Hij zien dat Hij voortbouwt op zowel het Noachitsche als het Sinaïtische verbond. Romeinen 8 geeft aan dat de héle schepping uitziet naar Gods verlossing, die volgens Kolossenzen 1:20 inderdaad geldt voor alles in de hemel en alles op de aarde. In de visioenen van Gods rijk van vrede en gerechtigheid (onder andere Jesaja 11, Openbaring 22) zien we dat de shalom van Gods Koninkrijk mens, dier en plant beslaat. 

 

Bijbels perspectief

De laatste jaren zijn er verschillende publicaties verschenen over de betekenis van dieren in Bijbels perspectief. Bezinning is nodig, gezien het actuele debat in de samenleving en in de politiek. Denk bijvoorbeeld alleen al aan thema’s als intensieve veehouderij, ritueel slachten en zogenoemde dierenrechten. Wat wil het zeggen dat God zo nadrukkelijk de dieren noemt bij het sluiten van het Noachitische verbond? Wat betekent dit voor onze omgang met dieren? Is er verschil tussen mensen en dieren of zijn zij in wezen gelijk?  

 

Met Micha Zondag 2019 vragen we aandacht voor deze en andere vragen rondom dieren. Ons thema verwoorden we als volgt: De regenboog: hoop voor mens én dier!  We nodigen christenen uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan op een verbindende, positieve en inspirerende manier. We geloven namelijk dat de Bijbel een geweldige, hoopvolle en uitdagende boodschap heeft voor ons allemaal – ook als het om dieren gaat. 

Gerelateerd